Könyvtártörténet

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár nyilvános tudományos szakkönyvtár, amely az Egyetem Gödöllőn működő karainak hallgatóit, oktatóit, kutatóit és a gyűjtőkörnek megfelelő tudományterületek iránt érdeklődőket látja el szakirodalmi információval.

A Könyvtár az Egyetem főépületének keleti szárnyában található, amely 1950-ig a premontrei rend gimnáziumaként és internátusaként működött. Az egykori internátusi ebédlő helyén található tágas olvasótermet ma is impozánssá teszi boltíves tagolása, valamint Dudits Andor II. István fogadja az első premontreieket című, teljes falat betöltő szekkója.

Gyűjtőkörét a karokon folyó, folyamatosan bővülő képzési, tudományos kutatási és szaktanácsadási feladatoknak megfelelően alakítja. Gyűjti a három karon oktatott tantárgyak és az azokat megalapozó tudományterületek szakirodalmát, hagyományos és elektronikus dokumentumait, a könyvtári tájékoztató munka segédkönyveit. Mezőgazdasági gépészetből könyvtárunk országos gyűjtőköri feladatot lát el.
 

A Könyvtár története
 

A Könyvtár 1945-ben az önálló Magyar Agrártudományi Egyetemmel egy időben kezdte meg működését. Állományát a Magyar Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Szakosztályának könyvtári gyűjteménye alapozta meg, amely a Mezőgazdaságtudományi Kar vidéki osztályai (Keszthely, Mosonmagyaróvár, Debrecen) könyvtárainak beolvasztásával gyarapodott. Többszöri átszervezés után az egységes gyűjtemény kialakítása, újrakatalogizálása csak 1962-ben fejeződött be - ekkorra az Egyetem könyvtára az ország legnagyobb mezőgazdasági szakkönyvtárává fejlődött.

A Könyvtár teljes állománya jelenleg 376.000 tétel, amelyből a könyvek száma 304.000, a folyóiratköteteké 72.000. A könyvtári állományon belül a kéziratok száma 17.000 egység. Alapterülete összesen: 1880 négyzetméter.

Különgyűjtemények, történeti értékek

A legújabb hazai és külföldi szakirodalom mellett a közel 500 kötetből álló régi, ritka könyvek, nyomtatványok gyűjteménye muzeális értékű. Legrégebbi könyvünk Hieronymus Bock 1556-ban, Strassburgban kiadott Kreuter Buch című műve, de sok más értékes kiadvány is megtalálható itt a 17-18. századból, például Mitterpacher Lajos, a mezőgazdaságtan első magyarországi egyetemi tanárának Elementa rei rustica című tankönyve (Buda, 1777.). A 16. századból három művet őrzünk.

Egyetemtörténeti Különgyűjteményünkben a teljesség igényével a szakoktatás történetére vonatkozó, az egyetem múltjával, működésével kapcsolatos, az egyetemi eseményekkel egyidejűleg keletkezett kurrens kiadványokat, dokumentumokat gyűjtjük.

Az Egyetemi Szaklevéltárában a jogelőd intézmények, legnagyobbrészt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem múltjára vonatkozó történeti értékű iratok találhatók 1920-ig visszamenően. Ezen kívül két nem jogelőd intézmény, a kolozsvári (1906-1945) és a kassai Gazdasági Akadémia (1883-1919), valamint az Állattani Kutatóintézet (1896-1969) fennmaradt anyagai is itt kutathatók.